Day: November 9, 2018

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๙ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ นายกองเอก ศัดิ์ชัย แตงฮ่อ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน / รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑  โดยมี

Continue reading

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๙ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading