พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๙ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ นายกองเอก ศัดิ์ชัย แตงฮ่อ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน / รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑  โดยมี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ต่อมาเมื่อเวลา ๑๐๓๐  พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.ผบ.ศสร. พบปะพร้อมทั้งให้โอวาท หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ ณ หอประชุม ศสร.