Day: November 13, 2018

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ศสร.

เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ศสร. ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ของ นศท.

เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๖๑  เวลา ๑๓๐๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ของ นศท. ณ ศูนย์ฝึก (ย่อย) ศสร.  

Continue reading

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๑

เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤิทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๑ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading