Day: November 27, 2018

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ และการฝึกของ นศท.

เมื่อ ๒๗ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ ณ สนามยิงปืน ๑,๐๐๐

Continue reading