Day: January 23, 2019

พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ศสร. ประจำเดือน ม.ค. ๖๒

เมื่อ ๒๓ ม.ค. ๖๒ พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ศสร. ประจำเดือน ม.ค. ๖๒ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( จำนวน ๕ อัตรา )

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ ได้ดังนี้

Continue reading