Day: February 14, 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและตรวจเยี่ยมร้านค้าสวัสดิการ ศสร.

เมื่อ ๑๔ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๖๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและตรวจเยี่ยมร้านค้าสวัสดิการ ห้องออกกำลังกาย สนามเปตอง ชุมชน ศสร.

Continue reading

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชื้อเครื่องแต่งกาย และ สป. ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานบัญชี ๑/๖๒ (e-bibding)

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชื้อเครื่องแต่งกาย และ สป. ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานบัญชี ๑/๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) รายละเอียด

Continue reading