Day: February 22, 2019

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารของหลักสูตรฯ ณ โรงเลี้ยง

เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๒๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารของหลักสูตรฯ ณ โรงเลี้ยง รร.กสร.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกฯหลักสูตร ผบ.มว.อส.รุ่น​ ๔๖ และ หลักสูตร น.สัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึก หลักสูตร ผบ.มว.อส.รุ่น​ ๔๖ และ หลักสูตร น.สัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ ณ

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร ณ ค่ายฝึกมาตุลีฯ

เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร ณ ค่ายฝึกมาตุลี รร.กสร.ศสร.

Continue reading