ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมายานพาหนะเคลื่อนย้ายกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารหน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรอง พร้อมใช้งาน บัญชี 1/62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างเหมายานพาหนะเคลื่อนย้ายกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารหน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรอง พร้อมใช้งาน บัญชี 1/62 รายละเอียด