นิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลื่อกตั้ง การดำเนินการ งานของรัฐบาล

เมื่อ ๘ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ จัดนิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลื่อกตั้ง การดำเนินการ งานของรัฐบาล ณ หอประชุม ศสร.