Day: March 27, 2019

พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรม ศีลธรรม ประจำเดือน

เมื่อ ๒๗ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรม ศีลธรรม ประจำเดือน มี.ค. ๖๒ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading