Day: April 1, 2019

เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เมื่อ ๑ เม.ย. ๖๒ ศูนย์การกำลังสำรอง ร่วมกับ อำเภอปราณบุรี จัดทำโครงการจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรวมพลังน้ำใจของจิตอาสา กับกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ณ ลำห้วยแพรกตะลุย

Continue reading

นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว บก.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖

เมื่อ ๑ เม.ย. ๖๒ เวลา๐๙๐๐ นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว บก.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ ณ เขื่อนปราณบุรี โดยมี พล.ต. วุฒิไกร

Continue reading

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อ ๑ เม.ย. ๖๒ ชุมชน ศสร. จัดทำ ” โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ” ร่วมกับเทศบาลเขาน้อย โดยกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กับ ” กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ” ให้กับสัตว์เลี้ยงภายในชุมชนฯ และสำนักงาน

Continue reading