กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อ ๑ เม.ย. ๖๒ ชุมชน ศสร. จัดทำ ” โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ” ร่วมกับเทศบาลเขาน้อย โดยกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กับ ” กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ” ให้กับสัตว์เลี้ยงภายในชุมชนฯ และสำนักงาน ศสร.