Day: April 4, 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๔ เม.ย. ๖๒ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หน่วยตรวจเลือกฯ อ.ท่ายาง จว.พ.บ.และ อ.หัวหิน จว.ป.ข.

Continue reading