Day: April 25, 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ เก็บ สาลี

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ เก็บ สาลี มารดา ร.ท. คณิตศักดิ์ สาลี ข้าราชการ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานกการอบรม โรคลมแดด (Heat Stroke) หลักสูตร ครูทหารใหม่

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานการอบรม โรคลมแดด (Heat Stroke) หลักสูตร ครูทหารใหม่ ศสร. ณ ห้องเรียนหมายเลขข ๑ กศ.รร.กสร.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความเรียบร้อยของ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร. และได้กรุณามอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความเรียบร้อยของ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร. และได้กรุณามอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่

Continue reading

พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรม ศีลธรรม ประจำเดือน

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรม ศีลธรรม ประจำเดือน เม.ย. ๖๒ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading