Day: May 1, 2019

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความพร้อม การรับทหารใหม่และญาติของทหารใหม่ประจำปี ๖๒ ผลัดที่ ๑

เมื่อ ๑ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความพร้อม การรับทหารใหม่และญาติของทหารใหม่ประจำปี ๖๒ ผลัดที่ ๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม การต้อนรับทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑

เมื่อ ๑ พ.ค. 62 เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม การต้อนรับทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.

Continue reading