Day: May 8, 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ กองทุนชุมชนทหาร รร.กสร.ศสร.

เมื่อ ๘ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ กองทุนชุมชนทหาร รร.กสร.ศสร. ณ ศาลามาตุลี

Continue reading