Day: May 29, 2019

พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม การฝึกเป็นหน่วยเบื่องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๙ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม การฝึกเป็นหน่วยเบื่องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พื้นที่ฝึก ศร. โดยมี

Continue reading