พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจคลัง สป.๕

เมื่อ ๓๐ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจคลัง สป.๕ ณ แผนกสรรพาวุธ กบร.ศสร.