วัน: 18 กรกฎาคม 2019

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ซื้อเครื่องช่วยฝึกการอบรมหลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๒ )

ประกาศศูนย์การกำลังส

Continue reading