นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสมาชิก อส. หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๗ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสมาชิก อส. หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓ ณ หอประชุม ศสร. โดยมี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะให้การต้อนรับ