พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานเตรียมการ ซักซ้อม การต้อนรับและตรวจเยี่ยมหน่วย ของ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานเตรียมการซักซ้อมให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมหน่วย ของ พลโท ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ในวันที่ ๒๓ มิ.ย ๖๓ เพื่อให้มีความพร้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ กองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย