พลตรี  ทวีพูล  ริมสาคร  ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง และคณะ รับมอบสี จาก นาย จตุภัทร์  ตั้งคารวคุณ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตรี  ทวีพูล  ริมสาคร  ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง และคณะ รับมอบสีจำนวน ๑๔๑ ถัง เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์การกำลังสำรอง  จาก นาย จตุภัทร์  ตั้งคารวคุณ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท ทีโอเอ