พลตรี  ทวีพูล  ริมสาคร  ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตรี  ทวีพูล  ริมสาคร  ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน  จำนวน ๕  นาย  โดยมีผู้บังคับบัญชา  ร่วมพิธีอันมีเกียรตินี้ด้วย  ณ  ห้องพิธีการ ศูนย์การกำลังสำรอง

ขอแสดงความยินดีกับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นในวันนี้  ดังนี้  เป็น  จ.ส.ท.  ๑ นาย  เป็น  ส.อ.  ๓  นายและเป็น  ส.ต.  ๑  นาย

๑.  จ.ส.ท.  จักรกฤษณ์   เชยแสง  สังกัด  กองส่งกำลังบำรุง

๒.  ส.อ.   ธนวัฒน์   พันธ์บัว   สังกัด  แผนกการเงิน

๓.  ส.อ.   ภพสรรค์   ชาวไร่ปราณ   สังกัด  โรงเรียนการกำลังสำรอง

๔.  ส.อ.   วิศวะ   ตาดทิพย์   สังกัด   กองบริการ

๕.  ส.ต.   ธนาบัตร   ออมสิน   สังกัด  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ