ผู้เขียน: Admain

พลตรี  ทวีพูล  ริมสาคร  ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง และคณะ รับมอบสี จาก นาย จตุภัทร์  ตั้งคารวคุณ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๖๓ เว

Continue reading

  ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกายและ สป.ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อเลื่อนยศ – ฐานะ กำหนด ๓๐ วัน ประจำปี ๒๕๖๓

        ประกาศกองทัพ

Continue reading

พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการศูนย์การกำลังสำรอง จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ เว

Continue reading

พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานเตรียมการ ซักซ้อม การต้อนรับและตรวจเยี่ยมหน่วย ของ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ เว

Continue reading

พันเอก นฤดล ท้าวฤทธิ์ พร้อมคณะ ตรวจการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ฯ หลักสูตรการฝึกเตรียมความพร้อม สำหรับกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๓ เว

Continue reading