Category: -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ รายละเอียด

Continue reading

ประกาศ เผยแพร่แผนการจ้างเหมายานพาหนะ เคลื่อนย้ายกำลังพลสำรองเพื่อฝึก วิชาทหาร ให้กับหน่วยทางบัญชีการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้นกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

ประกาศ เผยแพร่แผนการจ้างเหมายานพาหนะ เคลื่อนย้ายกำลังพลสำรองเพื่อฝึก วิชาทหาร ให้กับหน่วยทางบัญชีการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้นกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ อ่านรายละเอียด

Continue reading

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้าย ชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ อ่านรายละเอียด

Continue reading

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และสป.ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และสป.ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒  อ่านรายละเอียด

Continue reading